Βιβλιογραφία

Title Authors Year Volumesort descending Num-vols Pages More
Pattern and process in Balkan mammal diversity Krystufek, B. 2006 4
Διερεύνηση της χωροδιάταξης των πληθυσμών του Anemonia viridis (Forskal, 1775) στη Χαλκιδική (Β. Αιγαίο) Μαργαρίτης, Μ., Γλαρόπουλος, Α., Αντωνιάδου, Χ., Χιντήρογλου, Χ. 2006 245-246
Μελέτη δώδεκα μορφολογικών χαρακτηριστικών πληθυσμών της Θράκης και των Επτανήσων της μέλισσας Apis mellifera Πορίχη, Α.-Ε., Χαριζάνης, Π. 2002 243-244
Decline of bird species diversity in Mikro Papigo (Vikos-Aoos National Park) due to abandonment of traditional land uses Tsiakiris, R., Stara, K. 2002 157
Waders in the Gulf of Arta, NW Greece, in April 1982 Englemoer, M., Bloksma, J. 1982 115-120
Die Insel Leros. Bürchner, L. 1898 48 pp.
Neue balkanische Decticini (Orth. Tettigon.). Ramme, W. 1928 302-304
Biogenetic reserve assessment for Vipera lebetina schweizeri and Podarcis milensis milensis in the western Cyclades. Stubbs, D. 1985 61 pp.
Παρακολούθηση αποκατάστασης της ιχθυοπανίδας στη Λιμνοθάλασσα Δράνα Κουτράκης, Ε., Συλαίος, Γ. 2005 6-8
Οικολογία και Βιογεωγραφία των εδαφικών κολεοπτέρων στο νότιο Αιγαίο. Τριχάς, Α. 1996 525
Χρήση και Διαχείριση Ήχων Κητωδών Πετρόπουλος, Βασίλης 2010 114
Η χρήση βιοτόπου από το τσακάλι (Canis aureus) σε ανθρωπογενή αγρολίβαδα στη νότια Ελλάδα Γιαννάτος, Γ. 2004 75
Study of the ichthyoplankton of the Pagasiticos and Thermaicos gulfs with special emphasis on sardine (Sardina pilchardus (Walbaum 1972)). [in Greek] Economou, A. 1977
Προσδιορισμός της περιόδου αναπαραγωγής του Apodemus mystacinus στη Λέσβο Παπαμιχαήλ, Γ., Ακριώτης, Τ. 2004 45
Shell polymorphism and spermathecal morphology in populations of the land snail Cepaea vindobonensis from north Greece Katti, K., Staikou, A. 2006 148
Ανάλυση ιχθυοπλαγκτού σε δείγματα μεσοπελαγικής τράτας τύπου Issacs-Kidd, στο Βόρειο Αιγαίο Καλλιανιώτης, Α., Βιδωρής, Π., Καλλιανιώτη, Φ., Πανώρα, Δ. 2003 39-42.
Megafaunal and macrofaunal composition of the fine surface sands biocenosis in North Aegean Sea (coast of Xanthi). Kourelea, E., Vafidis, D., Trontsios, G., Chintiroglou, C. 2002 78-79.
II. Collezione Emitterologica di Massimiliano Spinola. Casale, A. 1981 1-120.
Η ερμηνεία των εξελικτικών διαδικασιών στο γένος Albinaria Vest. (Pulmonata, Clausiliidae). Γκιώκας, Σ. 1994 7.20-7.22
Aegean Monk seal campaign. Greenpeace, . 1979
Οι σαύρες της Ελλάδας: Σαύρες ντόπιες και σαύρες επισκέπτριες Καλιοντζοπούλου, Κ. 2008 12-15
O Boettger αναφέρει για την Preveza τα εξής: Boettger
On the Biology of Metensiella luschani (Steindachner, 1891): A Review Polymeni, R. M. 1992
ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ TΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΜΙΤΟΧΟΝΔΡΙΑΚΟΥ DNA ΠΛΗΘΥΣΜΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΣΤΑΚΟΚΑΡΑΒΙΔΑΣ (H. gammarus) [PRELIMINARY RESULTS OF THE mtDNA ANALYSIS ON POPULATIONS OF THE EUROPEAN LOBSTER (H. gammarus)] Κατσαρές, Β., Τριανταφυλλίδης, Α., Αποστολίδης, Α.Π., Κουβάτση, Α., Τριανταφυλλίδης, Κ. 1999 123-124
Εκτίμηση της σχετικής γονιμότητας μιας ωοτοκίας στη μαρίδα Spicara smaris - Ένδειξη μη προκαθορισμένης γονιμότητας. Κουλμπαλόγλου, Δ.-Σ., Πέτζα, Δ., Κάρλου-Ρήγα, Κ. 2005 112-115
Μελέτη μεταπληθυσμών των αμφιβίων Triturus carnifex macedonicus και Triturus vulgaris graecus στο κεντρικό Ζαγόρι: Χωρική κατανομή του μεγέθους των υποπληθυσμών. Σωτηρόπουλος, Κ., Ελευθεράκος, Κ., Τσαπάρης, Δημήτρης, Γεωργιάδης, Χρήστος, Πολυμένη, Ρ., Λεγάκις, A. 2006 201
Sostab y raspredelensis zooplanktona vi Yegeiskom More. Pavlova, E. V. 1966 38-61.
The myriapods (Chilopoda, Diplopoda) of the eastern Rhodopes (Bulgaria and Greece) Stoev, Pavel 2004 207-220
ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΦΥΛΟΓΕΝΕΤΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΠΛΗΘΥΣΜΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΕΛΙΣΣΑΣ Apis mellifera: ΙΣΟΕΝΖΥΜΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ [GENETIC STRUCTURE AND PHYLOGENETIC RELATIONSHIPS IN GREEK HONEYBEE POPULATIONS Apis mellifera: ISOENZYΜIC APPROACH] Μπουγά, Μ., Κίλιας, Γ., Χαριζάνης, Π., Αλαχιώτης, Σ. 1999 193-194
Κατανομή και αφθονία των ιχθυονυμφών στο Βόρειο Αιγαίο τα έτη 1998 και 1999. Παπαντωνίου, Β., Καλλιανιώτης, Αθ., Καλλιανιώτης, Α. 2005 132-135
Two new species and new records of the genus Amaurobius (Araneae, Amaurobidae) from Greece. Thaler, K., Knoflach, B. 1998 107-114
Καταλληλότητα ενδιαιτήματος και χωρική συμπεριφορά της αρκούδας (Ursus arctos) σε διαφορετικές περιόδους της ημέρας στη Β. Πίνδο Καλλιμάνης, Α.Σ., Σγαρδέλης, Σ., Μερτζάνης, Γ., Αραβίδης, Η., Ισαάκ, Ι., Καραμανλίδης, Α., Τράγος, Α. 2005 99-102
Phylogenetically endangered genera of Greek clausiliids Uit de Weerd, D., Coline, H.M., van Moorsel, C.H.M. 1999 148
Mating behaviour, reproductive characteristics and spermathecal morphology in populations of the edible snail Helix aspersa from two different climatic zones of Greece Kalyva, S., Staikou, A. 2006 48
Τρέχουσα πληθυσμιακή κατάσταση του Valencia letourneuxi (Sauvage, 1880) στο δέλτα του ποταμού Μόρνου Γιακουμή, Σ., Zimmerman, B., Ζόγκαρης, Σ., Οικονόμου, Α., Καλογιάννη, Ε. 2006 199
A comparison of arthropod communities at burnt and non-burnt mountain sides. Anastasiou, I., Sfenthourakis, S., Tsaparis, D., Legakis, A. 2002 p. 6
Η οικολογία της αναπαραγωγής της σαύρας Podarcis taurica ionica (Reptilia, Sauria, Lacertidae). Χονδρόπουλος, Β., Λυκάκης, Ι. 1983
Fisheries decline in the freshwater lakes of northern Greece with special attention for Lake Mikri Prespa. Crivelli, A. J. 1998 1-27. 230-247.
Transposable elements may be implicated in the chromosomal polymorphism of a natural Drosophila melanogaster population. Myronidou, M., Bourtzis, K., Monastirioti, M., Zacharopoulou, A. 1988 34-36.
Βιονομική μελέτη των πληθυσμών των βενθικών αμφιπόδων της εκβολικής περιοχής του ποταμού Έβρου με έμφαση σε πληθυσμούς του Gammarus aequicauda (MARTYNOV) Κεβρεκίδης, Δ. Θόδωρος 1988 176
Geographic variation in the calling song of Cicada orni L. (Hemiptera: Cicadidae) in the Mediterranean area Quartau, J. A., Andre, G., Pinto-Juma, G., Seabra, S. G., Simoes, P. C. 2008 127-130
Buprestidae (Coleoptera) Liberto, Andrea, Izzillo, Francesco 2007 175-184
Where to watch birds in Turkey, Greece and Cyprus Welch, Hilary, Rose, Laurence, Moore, Derek, Oddie, Bill, Sigg, Harry 1996 1-216
A description of the marine environment of the Northern Sporades National Marine Park based on oceanographic surveys Kormas, K., Papaspyrou, S., Dendrinos, P., Tounta, E., Nicolaidou, A., Kotomatas, S., Thessalou-Legaki, M. 1996 35
Elaphe quatuorlineata (Lacépède, 1789), Vierstreifennatter. Böhme , W., Scerbak, N.N. 1993 374-396
Preliminary survey on the interactions between local populations of Delphinus delphis and Tursiops truncatus and coastal fishery in north-eastern Aegean Sea (Greece) Casale, M., Milani, C., Kallianiotis, A. 1999 27
Συγκριτική μελέτη της βιολογικής συμπεριφοράς μαρίδας και γόπας σε δύο περιοχές του Αιγαίου Κάρλου-Ρήγα, Κ., Μακράκος, Π. 2001 9-12
Greece and the Greek islands. Nisbet, I. C. T. 1975 285-296.
Βενθική βιονομία του Βορείου Αιγαίου Χ. Ο σπόγγος Petrosia ficiformis (Poiret) ως ιδιαίτερος βιότοπος. Κούκουρας, Θ., Χιντήρογλου, Χ., Βουλτσιάδου-Κούκουρα, Ε. 1982 10-16.
Community structure and seasonal changes of the decapod crustacean fauna in the Cretan continental shelf. Dounas, C., Smith, C., Lampadariou, N., Eleftheriou, A. 1992 47