Επίδραση των βιογενών κατασκευών της ενδοπανίδας στις βιογεωχημικές διεργασίες του ιζήματος

Secondary-title: Βιολογία
Authors: Παπασπύρου, Σ.
Keywords: kape General Marine
Pages: 136
Publisher: Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Pub-location: Αθήνα
Ref-type: Thesis
Year text: 2004
Work-type taxonomy: Διδακτορική Διατριβή