Οικολογία της αναπαραγωγής των Clupeidae και Engraulidae (Οστεϊχθύες) εις τον Σαρωνικόν Κόλπον. Σχέσεις θερμοκρασίας και ρυπάνσεως με την αναπαραγωγήν και την εμβρυογένεσιν.

Secondary-title: Εργαστήριο Ζωολογίας
Authors: Στογιαννού-Γιαννοπούλου, Άννα
Keywords: kape pisces
Pages: 206
Publisher: Πανεπιστήμιο Αθηνών
Pub-location: Αθήνα
Ref-type: Thesis
Tertiary-authors: Κιόρτσης, Β.
Year text: 1982
Work-type taxonomy: Διδακτορική Διατριβή