Ποιοτική και ποσοτική μελέτη της βενθική μακροπανίδας της εκβολικής περιοχής του ποταμού Έβρου

Secondary-title: Βιολογικό
Authors: Γκουβής, Νέστορας Α.
Keywords: kape General Marine
Pages: 188
Publisher: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Pub-location: Θεσσαλονίκη
Ref-type: Thesis
Year text: 1988
Work-type taxonomy: Διδακτορική Διατριβή