Βιογεωγραφία και στοιχεία οικολογίας των εδαφικών κολεοπτέρων (Οικογένειες: Carabidae - Tenebrionidae) σε βουνά της Πελοποννήσου

Secondary-title: Βιολογία
Authors: Αναστασίου, I.
Keywords: KAPE Coleoptera
Pages: 252
Publisher: Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Pub-location: Αθήνα
Ref-type: Thesis
Year text: 2011
Work-type taxonomy: Διδακτορική Διατριβή