Καταστατικό

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑTΙΚΟΥ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΠΟΥ ΕΔΡΕΥΕΙ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΖΩΟΛΟΓΙΚΗ ETAIPEΙΑ - HELLENIC ZOOLOGICAL SOCIETY» ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΤΗΣ 25ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2000.

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ I Κ 0

Του εν Αθήναις εδρεύοντος Σωματείου με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΖΩΟΛΟΓΙΚΗ ETΑΙPEΙΑ HELLENIC ZOOLOGICAL SOCIEΤΥ»

Επωνυμία- Έδρα- Σκοπός

Άρθρο 1

Ιδρύεται στην Αθήνα μη κερδοσκοπικό Σωματείο με τον τίτλο «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΖΩΟΛΟΓΙΚΗ ETΑΙPEΙΑ HELLENIC ZOOLOGICAL SOCIEΤΥ» με έδρα την Αθήνα. Σκοπός της είναι η προώθηση της Ζωολογίας και η προστασία της πανίδας της Ελλάδας.

Άρθρο 2

Για την επίτευξη του σκοπού αυτού οι δραστηριότητες του Σωματείου θα είναι η συγκέντρωση της επιστημονικής βιβλιογραφίας της αναφερομένης στην πανίδα της Ελλάδας, η προώθηση, ο συντονισμός αυτής, η παροχή πληροφοριών στους αρμοδίους για κάθε τι που έχει σχέση με την πανίδα και την προστασία της, η ανταλλαγή πληροφοριών, η διοργάνωση συμποσίων, συνεδρίων διαλέξεων και συζητήσεων, η έκδοση συγγραμμάτων, μελετών, περιοδικών ή η ενίσχυση για την έκδοσή τους, όπως και η υποβοήθηση κάθε άλλου είδους δραστηριότητας που συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων του.

Άρθρο 3

Το σωματείο μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως να συνιστά τοπικές ή άλλες επιτροπές και τμήματα μελετών και ερευνών είτε στην Ελλάδα είτε αλλού. Επίσης μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως να αγοράζει, μισθώνει σε οιανδήποτε περιοχή κατάλληλη για την επίτευξη του σκοπού της, έκταση γης μετά ή άνευ εγκαταστάσεων ή κτισμάτων ή να προβαίνει στην ανέγερση τέτοιων εγκαταστάσεων, μονίμων ή προσωρινών με οποιουσδήποτε όρους και συμφωνίες αποφασίσει. Επίσης μπορεί να αγοράζει όργανα ή συσκευές ή οποιαδήποτε άλλα μέσα που την βοηθούν στην εκπλήρωση των σκοπών του.

Μέλη του Σωματείου

Άρθρο 4

Τα μέλη του διαιρούνται σε τακτικά, σε αντεπιστέλλοντα και σε έκτακτα. Τακτικά και αντεπιστέλλοντα μέλη μπορούν να εγγραφούν όσοι έχουν τεκμηριωμένη επιστημονική δραστηριότητα σε ζωολογικά θέματα . Σαν έκτακτα μέλη γίνονται δεκτοί όσοι ενδιαφέρονται για τους σκοπούς του Σωματείου, εφόσον έχουν τη νόμιμη ηλικία. Τα μέλη εκλέγονται μετά από έγγραφο πρόταση δύο μελών του και υποχρεούνται στην καταβολή ετήσιας χρηματικής εισφοράς όπως καθορίζεται από την ετήσια Γενική Συνέλευση. Αντεπιστέλλοντα μέλη είναι εκείνα τα μέλη που κατοικούν μόνιμα στο εξωτερικό, καλούνται στις Γενικές Συνελεύσεις εφ' όσον βρίσκονται στην Ελλάδα, δικαιούμενοι ψήφου, αλλά δεν υπολογίζονται για την απαρτία. Τα έκτακτα μέλη συμμετέχουν στις συζητήσεις αλλά δεν ψηφίζουν και δεν υπολογίζονται για την απαρτία.

Άρθρο 5

Παύουν να είναι μέλη της Ενώσεως:

Α.- Όσοι Αποχωρήσουν ή παραιτηθούν (με τήρηση του άρθρου 87 του Ελληνικού Αστικού Κώδικα)

Β.- Όσοι διαγραφούν εάν συντρέχει σπουδαίος λόγος.

Γ. – Όσοι δεν έχουν τακτοποιήσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις για περισσότερα από πέντε χρόνια.

Στην περίπτωση Α αποφασίζει κυριαρχικώς το Διοικητικό Συμβούλιο, στην περίπτωση Β’ αποφασίζει η Γενική Συνέλευση μετά από εισήγηση του Δ.Σ. επιβαλλομένης της οριστικής διαγραφής και αποβολής του μέλους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Α.Κ.

Άρθρο 6

Εκτός από τα μέλη το Σωματείο μπορεί μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου να προσλαμβάνει με αμοιβή η χωρίς αμοιβή υπαλλήλους ή επιστημονικούς συνεργάτες.

Άρθρο 7

Πόροι του Σωματείου είναι:

α.- Σύμφωνα με το άρθρο 4 εισφορές των μελών και το δικαίωμα εγγραφής τους

β - Αυτοπροαίρετες εισφορές εφ' άπαξ η περιοδικώς καταβαλλόμενες.

γ - Δωρεές πάσης φύσεως, κληρονομίες και κληροδοσίες.

δ. - Ποσά προερχόμενα από πωλήσεις δημοσιευμάτων γενικά του Σωματείου

ε.- Οι τυχόν επιχορηγήσεις από Δημόσιους η Ιδιωτικούς; Οργανισμούς ή νομικά πρόσωπα

στ . - Παν άλλο σύμφωνα προς τους νόμους έσοδο

Διοίκηση - Γενικές Συνελεύσεις

Άρθρο 8

Το Σωματείο διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από ένδεκα μέλη. Εκλεγόμενο κάθε (2) έτη από την Γενική Συνέλευση προς τούτο καλούμενη δια ψηφοδελτίων με μυστική ψηφοφορία. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από ενιαίο ψηφοδέλτιο στο οποίο περιλαμβάνονται όσα μέλη με δικαίωμα ψήφου υποβάλλουν εγγράφως στο Γραμματέα της Εταιρείας υποψηφιότητα το αργότερο μέχρι δύο μήνες πριν από την ημερομηνία των αρχαιρεσιών. Το ούτω εκλεγέν Διοικητικό Συμβούλιο συνερχόμενο σε συνεδρίαση, με την επιμέλεια του Συμβούλου που πλειοψήφησε, εντός 15 ημερών από της εκλογής του, εκλέγει μεταξύ των μελών του τον Πρόεδρον, Αντιπρόεδρον. Γενικόν Γραμματέα και Ταμία. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι δύο (2) ετών αρχομέvη την 1ην του μηνός που ακολουθεί το μήνα διεξαγωγής των αρχαιρεσιών και λήγουσα την τελευταία ημέρα του μηνός κατά τον οποίο πραγματοποιούνται οι αρχαιρεσίες. Η κατά τα ανωτέρω διετής θητεία κάθε Συμβούλου μπορεί να παραταθεί μέχρι την επομένη Γενική Συνέλευση. Οι εξερχόμενοι Σύμβουλοι είναι επανεκλέξιμοι. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι αλληλεγγύως υπεύθυνα έναντι του Σωματείου για τις εξ αμελείας ή παραδρομής ζημίες του Σωματείου, μπορούν να ανακληθούν από την Γενική Συνέλευση με απόφαση λαμβανομένη κατά απόλυτο πλειοψηφία των παρόντων μελών, για την ανάκληση όμως του Προέδρου απαιτείται πλειοψηφία των (2/3) δύο τρίτων των παρόντων.

Άρθρο 9

Το Διοικητικό Συμβούλιο διοικεί υπεύθυνα το Σωματείο βάσει των νόμων και του Καταστατικού και αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά την εκπλήρωση των επιδιωκομένων σκοπών, διαχειρίζεται την περιουσία του Σωματείου, λαμβάνει όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα για την αντιμετώπιση και λύση των διαφόρων ζητημάτων που το αφορούν. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά τουλάχιστο μία φορά κάθε εξάμηνο μετά από πρόσκληση υπογραφομένη από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και τον Γενικό Γραμματέα αναγράφουσα τα θέματα της ημερησίας διατάξεως, εκτάκτως οσάκις παραστεί ανάγκη ή όταν ζητηθεί τούτο εγγράφως και προς συζήτηση επί ορισμένου θέματος από δύο Συμβούλους. Το Διοικητικό Συμβούλιο ευρίσκεται σε απαρτία εφόσον κατά την συνεδρίαση παρίστανται τα μισά πλέον ενός των μελών του. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται κατά πλειοψηφία των παρόντων, σε ισοψηφία υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. Στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου ένα μέλος που κωλύεται ή απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπηθεί με ειδική εξουσιοδοτική επιστολή. Ο αριθμός των εκπροσωπούμενων με αυτόν τον τρόπο μελών δεν μπορεί να υπερβεί τους δύο. Ένα μέλος μπορεί να εκπροσωπήσει σύμφωνα με τα προηγούμενα μέχρι δύο μέλη εντολοδόχα. Σε περίπτωση παραιτήσεως ενός ή δύο μελών του Διοικητικού Συμβουλίου τις θέσεις τους καταλαμβάνουν αυτόματα οι πρώτοι κατά σειρά επιτυχόντες - επιλαχόντες. Αν τα παραιτηθέντα μέλη είναι 3 ή περισσότερα συγκαλείται έκτακτη Γενική Συνέλευση εντός 30 ημερών για την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο κατανέμει στα μέλη του τα παρακάτω καθήκοντα:

Τήρηση των πρακτικών των συνεδριάσεων των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου,

Την τήρηση καταλόγου του υλικού που ανήκει το Σωματείο.

Την επιμέλεια των εισπράξεων και

Την τήρηση πρακτικών διαχειρίσεως.

Άρθρο 10

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εκπροσωπεί το Σωματείο ενώπιον των Δικαστηρίων και όλων εν γένει των Κρατικών αρχών εις όλας αυτής τας σχέσεις και διαφορές συγκαλεί προεδρεύει και διευθύνει τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων, δίδει τον λόγον εις τους ζητούντας τούτο κατά σειράν και αφαιρεί τούτον από τους εκτρεπομένους, κηρύσσει την έναρξη και λήξη των συζητήσεων και των συνεδριάσεων του Δ.Σ. και των Γενικών Συνελεύσεων, θέτει τα ζητήματα εις ψηφοφορίαν, δύναται να διακόψει ή να διαλύσει οποιαδήποτε συνέλευση ή συνεδρίαση θορυβώδη, εκτελεί τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων υπογράφει μετά του γενικού γραμματέως πάντα εν γένει τα έγγραφα και τα εντάλματα πληρωμής, ως και τα πρακτικά του συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων. Τον Πρόεδρον απόντα η κωλυόμενον αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος.

Άρθρο 11

Ο Γενικός Γραμματέας διευθύνει το γραφείο, φυλάττει τα αρχεία και την σφραγίδα του Σωματείου, ως και το μητρώο των μελών. Συντάσσει και υπογράφει μετά του Προέδρου τα Πρακτικά των συνεδριάσεων, τα εντάλματα πληρωμής και πάντα τα έγγραφα της ενώσεως και καταρτίζει μετά του προέδρου την ημερήσια διάταξη κάθε συνεδριάσεως Τον Γενικό Γραμματέα απόντα ή κωλυόμενο αναπληροί ένας από τους συμβούλους οριζόμενος από τον Πρόεδρο.

Άρθρο 12

Ο Ταμίας εισπράττει με διπλότυπες αποδείξεις οι οποίες φέρουν την σφραγίδα του Σωματείου και την υπογραφή του εισπράττοντος τις ετήσιες εισφορές των μελών και όλα εν γένει τα έσοδα της ενώσεως. Ο Ταμίας είναι υπόλογος και υπέχει ποινική και αστική ευθύνη για κάθε απώλεια χρημάτων ή πληρωμή άνευ εντάλματος. Καταθέτει στην Τράπεζα με την οποία συνεργάζεται το Σωματείο όλες τις εισπράξεις, δικαιούται όμως να κρατεί εις χείρας του ποσό μέχρι εκατό χιλιάδων (100.000) δραχμών, ή ισοδύναμου ποσού σε Ευρώ, για τις επείγουσες τυχόν δαπάνες. Η ανάληψη χρημάτων από τα κατατιθέμενα στην Τράπεζα γίνεται από τον Ταμία μετά από ειδική έγκριση και εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε κάθε ένταλμα πληρωμής ο Ταμίας πρέπει απαραίτητα να επισυνάπτει απόσπασμα της σχετικής αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου περί της εγκρίσεως πληρωμής της δαπάνης και εξοφλητική απόδειξη του δικαιούχου. Ο Ταμίας τηρεί το βιβλίο Ταμείου το οποίο αριθμείται και υπογράφεται στην οπίσθια σελίδα του τελευταίου φύλλου από τον Πρόεδρο και καταρτίζει και υποβάλλει εγκαίρως στο Διοικητικό Συμβούλιο τον απολογισμό του λήγοντος οικονομικού έτους και τον προϋπολογισμό του νέου έτους. Εις το τέλος κάθε έτους δίδει στο Διοικητικό Συμβούλιο κατάσταση εσόδων και εξόδων και κατάλογο των καθυστερούντων τις συνδρομές μελών. Κάθε πληρωμή ενεργείται βάσει δικαιολογητικών με χρηματικό ένταλμα υπογραφόμενο από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα και εφόσον υπάρχει πρόβλεψη στον προϋπολογισμό. Στις περιπτώσεις; που η δαπάνη που πρέπει να πληρωθεί υπερβαίνει το ποσό των εκατό χιλιάδων δραχμών απαιτείται και απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Τον Ταμία απόντα ή κωλυόμενον αναπληροί ένα από τα μέλη του Δ.Σ. (πλην του Προέδρου και του Γενικού Γραμματέως) υπ’ ευθύνη και τη υποδείξει του ιδίου Ταμία. Δια κάθε εκ της τραπέζης ανάληψη χρημάτων ή ηλεκτρονική συναλλαγή απαιτείται μέχρι μεν του ποσού του ενός εκατομμυρίου (1.000.000) δραχμών απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου άνω δε του ποσού αυτού απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως.

Άρθρο 13

Η Εξελεγκτική Επιτροπή είναι τριμελής και υποβάλλει στην Γενική Συνέλευση την έκθεση της αφού λάβει γνώση της περιουσιακής διαχειρίσεως. Πρόεδρος της εξελεγκτικής επιτροπής είναι εκείνος που έχει λάβει τις περισσότερες ψήφους. Σε περίπτωση ισοψηφίας. Ο πρόεδρος ορίζεται με κλήρο εκλεγόμενο κατ' έτος από τη Γενική Συνέλευση κατά τα ανωτέρω, προς ανάδειξη Διοικητικού Συμβουλίου, ελέγχουσα τούτο και τηρούσα ίδια Βιβλία.

Γενικές Συνελεύσεις

Άρθρο 14

Οι Γενικές Συνελεύσεις διακρίνονται ετησίως: α) σε τακτικές και β) έκτακτες.

α.) Η Τακτική Γενική Συνέλευση συνέρχεται μία φορά τον χρόνο υποχρεωτικά κατά το μήνα Ιανουάριο σε τοποθεσία που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και για τους αναφερομένους κατωτέρω λόγους.

β. ) Οι έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις; δύνανται να συνέρχονται περισσότερες φορές τον χρόνο για όσους κατωτέρω λόγους ορίζεται, δύνανται δε να συνέρχονται και εκτός της Αθήνας αν το Διοικ. Συμβούλιο κρίνει αυτό σκόπιμο ή ήθελε ζητήσει αυτό το 1/10 των ταμειακώς εντάξει μελών.

Οι Γενικές Συνελεύσεις καλούνται από τον Πρόεδρο τουλάχιστον πριν ένα μήνα με προσκλήσεις, (έντυπες ή ηλεκτρονικές μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) σε επείγουσες όμως περιπτώσεις, ο μήνας δύναται να περιορισθεί σε εβδομάδα. Η πρόσκληση για Γενική Συνέλευση μπορεί να δημοσιεύεται σε εφημερίδες της Αθήνας 2 φορές πριν 10 μέρες από τη Γενική Συνέλευση. Κατά την Γενική Τακτική Συνέλευση συζητούνται τα θέματα της ημερησίας διατάξεως μεταξύ των οποίων απαραίτητα πρέπει να περιλαμβάνονται:

α.) Λογοδοσία των πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου και ανά διετία Αρχαιρεσίες προς ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου και εξελεγκτικής επιτροπής

β.). Ο απολογισμός του λήξαντος Οικονομικού Έτους.

γ.) Ο προϋπολογισμός του νέου έτους να εγκριθεί υπό της Γενικής Συνελεύσεως καταρτιζόμενου τούτου υπό του Διοικητικού Συμβουλίου

δ.) Ανά διετία. ενεργείται με μυστική ψηφοφορία με ψηφοδέλτια. εκλογή Εφορευτικής διμελούς, εκλεγομένης υπό της Γενικής Συνελεύσεως.

ε.) Ανά διετία, επίσης, εκλέγονται με μυστική ψηφοφορία τα μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής για το επόμενο έτος, ως και τα τυχόν αναπληρωματικά μέλη της, κατά τας αρχαιρεσίας μαζί με τα μέλη που εκλέγονται για. το νέο Διοικητικό Συμβούλιο.

Οι έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις συνέρχονται οσάκις κρίνει τούτο αναγκαίο το Διοικητικό Συμβούλιο ή το ζητήσει με έγγραφο αίτηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο το (1/10) εν δέκατον των ταμειακώς εντάξει μελών, ο Πρόεδρος υποχρεούται να συγκαλέσει αυτήν μέσα στις καθοριζόμενες ανωτέρω προθεσμίες από την επίδοση της αιτήσεως. Αρνουμένου ή απουσιάζοντος του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου να συγκαλέσει την Γενική Συνέλευση, η Γενική Συνέλευση καλείται όπως ορίζει ο Νόμος.

Άρθρο 15

Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως λαμβάνονται κατ' απόλυτον πλειοψηφία των παρόντων μελών εις τους οποίους περιλαμβάνονται και οι νομίμως αντιπροσωπευόμενοι από τους απόντες ή κωλυομένους, ο αντιπρόσωπος απόντων ή κωλυομένων μελών δεν δύναται να αντιπροσωπεύει πέραν των (2) μελών. Οι αποφάσεις είναι άκυρες αν η Συνέλευση δεν είχε απαρτία η οποία ορίζεται ως εξής:

α.) Κατά την πρώτη Γενική Συνέλευση πρέπει να είναι παρόντες το 1/3 του όλου αριθμού των τακτικών μελών από αυτούς που έχουν δικαίωμα ψήφου.

β. ) Αν δεν επιτευχθεί απαρτία στην πρώτη Γενική Συνέλευση καλείται δεύτερη με τα ίδια απολύτως θέματα. για την ογδόη ημέρα από την πρώτη συμπεριλαμβανομένη και αυτή για την προθεσμία και κατά την οποία πρέπει να είναι παρόντες το ¼ του όλου αριθμού των εχόντων δικαίωμα ψήφου τακτικών μελών .

Αν δεν ήθελε ευρεθεί εν απαρτία και η δεύτερη Γενική Συνέλευση καλείται τρίτη κατά την 8η ημέρα από την ημέρα της δεύτερης με τα αυτά ακριβώς θέματα, τον ίδιο τόπο, ίδια ώρα θεωρουμένη εν απαρτία οσαδήποτε και αν παρίστανται από τα έχοντα δικαίωμα ψήφου μέλη.

Αρχαιρεσίες

Άρθρο 16

Λέγοντες αρχαιρεσίες εννοούμε την εκλογή με μυστική ψηφοφορία και με ψηφοδέλτια κατά την ανά διετία πρώτη Γενική Συνέλευση του μηνός Ιανουαρίου του Διοικητικού Συμβουλίου και της τριμελούς Εξελεγκτικής Επιτροπής της οποίας η θητεία είναι η αυτή με την του Δ.Σ. Υποψήφιοι είναι όλα τα ταμειακώς εντάξει τακτικά μέλη για τις θέσεις των ένδεκα τακτικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και πέντε αναπληρωματικών μελών αυτού ως και τριών της Εξελεγκτικής Επιτροπής και δύο (2) αναπληρωματικών αυτής. Οι αρχαιρεσίες ενεργούνται ενώπιον τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής, εκλεγομένης από την Συνέλευση με μυστική ψηφοφορία, ήτοι ένας πρακτικογράφος δύο ψηφοσυλέκται. Δικαιούνται να ψηφίζουν κατά τις αρχαιρεσίες ταμειακώς εντάξει μέλη αυτοπροσώπως ή και δι' αποστολής των ψηφοδελτίων των κεκλεισμένων εντός φακέλου. Τα ψηφοδέλτια ρίπτονται εις κιβώτιον ψηφοδόχον.

Τελικές Διατάξεις

Άρθρο 17

Η κατά τις ετήσιες Γενικές Συνελεύσεις έκθεση πεπραγμένων και ο απολογισμός αποστέλλονται κάθε χρόνο σε όλα τα μέλη του Σωματείου. Μετά από απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως του Σωματείου τούτο μπορεί να προσχωρήσει σε διεθνή Σωματεία ή Οργανισμούς που επιδιώκουν ανάλογους σκοπούς, καθώς και μετά από έγκριση της Γενικής Συνέλευσης των μελών το Σωματείο μπορεί να ρυθμίσει με Κανονισμούς τα της εσωτερικής λειτουργίας. Για την λήψη αποφάσεως για τροποποίηση του Καταστατικού ή για διάλυση του Σωματείου. απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως. με παρουσία των μισών τουλάχιστον των τακτικών μελών ταμειακώς εντάξει, και κατά πλειοψηφία των 3/4 τουλάχιστον των παρόντων. Σε περίπτωση διαλύσεως η Γενική Συνέλευση αποφασίζει για την τύχη της περιουσίας του Σωματείου που μπορεί να μεταβιβασθεί σε ένα ή περισσότερα Σωματεία ή Οργανισμούς που επιδιώκουν παρεμφερείς σκοπούς. Το σωματείον διαλύεται δια τους εις το άρθρο 105 Α.Κ. αναφερομένους λόγους.

Άρθρο 18

Το Σωματείο έχει ιδία σφραγίδα στρογγυλή φέρουσα γύρω τις λέξεις «Ελληνική Ζωολογική Εταιρεία - HELLENIC ZOOLOGICAL SOCIETY». Ό,τι δεν προβλέπεται από το παρόν Καταστατικό ρυθμίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις των νόμων που αφορούν τα Σωματεία και του Αστικού Κώδικα.

Άρθρο 19

Η ισχύς του παρόντος Καταστατικού, που περιέχει δεκαεννέα (19) άρθρα, μετά την τροποποίηση που έγινε. Εγκρίθηκε από την Γενική Συνέλευση που συγκλήθηκε για το σκοπό αυτό και θα ισχύσει από την εγγραφή των τροποποιήσεων στο εγκεκριμένο Βιβλίο των αναγνωρισμένων Σωματείων του Πρωτοδικείου Αθηνών.

 

Αθήνα 25 Νοεμβρίου 2000