Σκοπός

Σκοπός της εταιρείας είναι η μελέτη της γεωγραφικής κατανομής (Ζωογεωγραφία), της Οικολογίας και της Συστηματικής των ζώων του ελληνικού χώρου, η προστασία της πανίδας της Ελλάδας καθώς και η μελέτη των συναφών προβλημάτων.

Για την επίτευξη του σκοπού αυτού, οι δραστηριότητες της εταιρείας είναι η συγκέντρωση της επιστημονικής βιβλιογραφίας της αναφερόμενης στην πανίδα της Ελλάδας, η προώθηση, ο συντονισμός αυτής, η παροχή πληροφοριών στους αρμόδιους για κάθε τι που έχει σχέση με την πανίδα και την προστασία της, η ανταλλαγή πληροφοριών, η διοργάνωση συμποσίων, συνεδρίων, διαλέξεων και συζητήσεων, η έκδοση συγγραμμάτων, μελετών, περιοδικών ή η ενίσχυση για την έκδοση τους, όπως και η υποβοήθηση κάθε άλλου είδους δραστηριότητας που συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων της εταιρείας.