Βιβλιογραφία

Title Authors Year Volumesort descending Pages More
Beiträge zur Kenntnis der Hemipterenfauna Mazedoniens. Schumacher, F. 1918 82-96
Η λίμνη του Κουρνά. Νομός Χανίων, Επαρχία Αποκορώνου, Κρήτη. Καϊναδάς, Η., Βαλλιάνος, Χ., Θεοδωράκη, Μ., Κουμπλή, Λ., Μουρτζάς, Ν., Βασιλόπουλος, Π. 1984-1985 65
II. Collezione Emitterologica di Massimiliano Spinola. Casale, A. 1981 1-120.
The medical Entomology of Salonica. Balfour, A. 1916 25pp
Αι αράχναι της Αττικής. Χατζησαράντος, Χ. 1940 130
Συστηματική Ζωογεωγραφική και Οικολογική Μελέτη των Δημοσπόγγων της Ηπειρωτικής Υφαλοκρηπίδας του Βορείου Αιγαίου Βουλτσιάδου-Κούκουρα, Ε. 1986 493
Environmental parameters and ground beetle (Coleoptera: Carabidae) diversity on Mt. Taygetos (Peloponnese, Greece). Anastasiou, I., Papadopoulou, A., Legakis, A. 2002 p. 184.
Βιβλιογραφική ανασκόπηση των αραχνών της Κρήτης και νησιών του Νοτίου Αιγαίου. Χατζάκη, Μ. 1996 92
The scorpions (Arachnida: Scorpiones) of the eastern Mediterranean area: Current problems in taxonomy and biogeography Braunwalder, M.E., Fet, V. 1999 25-26
Διακυμάνσεις του δείκτη εποχιακής αφθονίας στην περιοχή του Σαρωνικού Κάρλου-Ρήγα, Κ., Βραντζάς, Ν. 2001 σελ.105-108
Breeding success of the African chameleon of Pylos and applied conservation measures Teneketzis, K., Kalouli, M., Sampatakaki, A., Bonetti, A., Trapp, B., Cheiras, G. 2006 88
Εκτίμηση της κατάστασης του οικοσυστήματος, με έμφαση στις βενθικές βιοκοινωνίες, σε ημίκλειστο κόλπο υπό την επίδραση ποτάμιων εισροών (Μαλιακός κόλπος, Αιγαίο πέλαγος). Ακουμιανάκη, Ι., Παπασπύρου, Σ., Νικολαίδου, Α. 2003 262
Χειμωνιάτικη επίσκεψη στο φαράγγι της Σαμαριάς. (Εθνικός Δρυμός Λευκών Ορέων) Κατσαδωράκης, Γ., Κολλάρος, Δ., Παραγκαμιάν, Κ., Πετρίδης, Γ. 1986 6 σελ.
Η χρήση βιοτόπου από το τσακάλι (Canis aureus) σε ανθρωπογενή αγρολίβαδα στη νότια Ελλάδα Γιαννάτος, Γ. 2004 75
The geographical boundary of the eastern and western hydradephagan fauna in Yugoslavia (Coleoptera). Franciscolo, M. E. 1983 257-259.
Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της ερπετοπανίδας της Ελλάδας, κίνδυνοι που την απειλούν και μέτρα προστασίας. Λυκάκης, Ι. 1979 203-210.
Η ερμηνεία των εξελικτικών διαδικασιών στο γένος Albinaria Vest. (Pulmonata, Clausiliidae). Γκιώκας, Σ. 1994 7.20-7.22
Aegean Monk seal campaign. Greenpeace, . 1979
The Birds of Prey of Greece. Handrinos, G., Dimitropoulos, A. 1982 199pp.
Οικολογία και Βιογεωγραφία των εδαφικών κολεοπτέρων στο νότιο Αιγαίο. Τριχάς, Α. 1996 525
Neue balkanische Decticini (Orth. Tettigon.). Ramme, W. 1928 302-304
Die Insel Leros. Bürchner, L. 1898 48 pp.
Βενθική βιονομία του Βορείου Αιγαίου ΧΙΙ. Η κοινότητα του σπόγγου Ircinia fasciculata (Pallas). Κούκουρας, Θ., Γώγου, Α., Ντούνας, Κ. 1982 32-37.
ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ TΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΜΙΤΟΧΟΝΔΡΙΑΚΟΥ DNA ΠΛΗΘΥΣΜΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΣΤΑΚΟΚΑΡΑΒΙΔΑΣ (H. gammarus) [PRELIMINARY RESULTS OF THE mtDNA ANALYSIS ON POPULATIONS OF THE EUROPEAN LOBSTER (H. gammarus)] Κατσαρές, Β., Τριανταφυλλίδης, Α., Αποστολίδης, Α.Π., Κουβάτση, Α., Τριανταφυλλίδης, Κ. 1999 123-124
Εκτίμηση της σχετικής γονιμότητας μιας ωοτοκίας στη μαρίδα Spicara smaris - Ένδειξη μη προκαθορισμένης γονιμότητας. Κουλμπαλόγλου, Δ.-Σ., Πέτζα, Δ., Κάρλου-Ρήγα, Κ. 2005 112-115
Relationships between fish, sea urchins and macroalgae: The structure of shallow rocky sublittoral communities in the Cyclades, Eastern Mediterranean Giakoumi, S., Cebrian, E., Kokkoris, G. D., Ballesteros, E., Sala, E. 2011
Ανάλυση περιοχών μιτοχονδριακού DNA με τη μέθοδο RFLP για την αποτίμηση της γενετικής ποικιλομορφίας στους πληθυσμούς του απειλούμενου ψαριού Ladigesocypris ghigii Μαμούρης, Ζ., Στουμπούδη, Μ.Θ., Σταμάτης, Κ., Μούτου, Κ., Μπαρμπιέρι, Ρ. 2003 169
The contribution of decapod crustaceans to the hyperbenthic fauna of the deep Mediterranean Sea Plaitis, W., Sarda, F., Tselepides, A. 2002 82
Conservation of the Hellenic marine biodiversity Thessalou-Legaki, M., Legakis, A. 2005 254-263
Pattern and process in Balkan mammal diversity Krystufek, B. 2006 4
Διερεύνηση της χωροδιάταξης των πληθυσμών του Anemonia viridis (Forskal, 1775) στη Χαλκιδική (Β. Αιγαίο) Μαργαρίτης, Μ., Γλαρόπουλος, Α., Αντωνιάδου, Χ., Χιντήρογλου, Χ. 2006 245-246
Μελέτη νήσου Γαύδου. Υ. ΠΕ. ΧΩ. Δ. Ε.,. 1989
Archäozoologische Studien an Tierresten aus Alt-Messene/Ithome (SW-Peloponnes, Griechenland)- Grabungen 1992 bis 1996- Nobis, G. 2000 1-23
Waders in the Gulf of Arta, NW Greece, in April 1982 Englemoer, M., Bloksma, J. 1982 115-120
Study of the ichthyoplankton of the Pagasiticos and Thermaicos gulfs with special emphasis on sardine (Sardina pilchardus (Walbaum 1972)). [in Greek] Economou, A. 1977
Vila I Arbones, Carles 199
Population Biology of the Mediterranean Monk Seal in Greece Arapis, T., Beudels, R., Durant, S., Harwood, J., Hiby, A. R., Jeffery, J. S., Panou, A., Parkes, R., Ries, E., Sutherland, J., Thomson, D., Verriopoulos, G. 1987 72
A ‘wave of advance’ in Greek clausiliid snails. Gittenberger, E. 2002 44
Uncertain records of greek fauna. Legakis, A. 2001
Καταγραφή εντομολογικών προσβολών και μελέτη της φαινολογίας Λεπιδοπτέρων της οικογένειας Noctuidae επί χλοοταπήτων Ανάγνου-Βερονίκη, Μ., Κοντοδήμας, Δ., Αραμπάνος, Π. 2005 29
Seasonal patterns of distribution and abundance of the fish fauna in the two estuarine systems of the Strymonikos gulf, Macedonia, Greece. Koutrakis, E. T., Kokkinakis, A.K., Eleftheriadis, E.A. 1999 76
Shell polymorphism and spermathecal morphology in populations of the land snail Cepaea vindobonensis from north Greece Katti, K., Staikou, A. 2006 148
Ανάλυση ιχθυοπλαγκτού σε δείγματα μεσοπελαγικής τράτας τύπου Issacs-Kidd, στο Βόρειο Αιγαίο Καλλιανιώτης, Α., Βιδωρής, Π., Καλλιανιώτη, Φ., Πανώρα, Δ. 2003 39-42.
Differences of the biological cycles of some species of superfamily Acridoidea between northern and southern Crete. Kollaros, D., Legakis, A. 1996 35
Θανατηφόρες και υποθανάτιες δόσεις χαλκού και εξασθενούς χρωμίου στο είδος Carcinus mediterraneus. Κάρλου, Κ. 1980
Versuch einer phylogenetischen Wertung der Merkmale der Formicini (Hymenoptera, Formicidae). Revision der Formica-exsecta-Gruppe und Liste der Formiciden Europas. Agosti, D. 1989 272
Biogenetic reserve assessment for Vipera lebetina schweizeri and Podarcis milensis milensis in the western Cyclades. Stubbs, D. 1985 61 pp.
Observations ornithologiques (resumées) de grands rapaces en Crète. Joncour, G., Terrasse, M. 1988 1pp.
Decapod crustaceans: an account on species occurrence and exploitation in Hellenic waters Thessalou-Legaki, M. 2007 85-92
Χρήση και Διαχείριση Ήχων Κητωδών Πετρόπουλος, Βασίλης 2010 114